Nagłówek artykułów

Inne

Konkurs literacki "Nasz Służew"

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! NA WSPOMNIENIA, PAMIĘTNIKI, REPORTAŻE, WYWIADY

Prace należy składać w terminie do dnia 15 października 2018 r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Mozarta 1 (kancelaria na parterze). Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Organizatorzy konkursu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką”, Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa oraz Służewski Dom Kultury.

Regulamin konkursu „NASZ SŁUŻEW”
1. Przedmiotem konkursu „Nasz Służew” mogą być wspomnienia, pamiętniki, reportaże, wywiady, zapisy rozmów – w dowolnej formie literackiej i artystycznej – związane z terenem Służewa w jego współczesnych i historycznych granicach (m.in. Klasztor Dominikanów, Parafia św. Katarzyny, Żółta Karczma, Fort na Służewie).
2. Forma i objętość prac dowolna. Prace konkursowe mogą być przygotowane w postaci: tekstu w formie elektronicznej, maszynopi-su, czytel-nego rękopisu lub materiałów audiowizualnych (filmy, nagrania audio, prezentacje multimedialne).
3. Organizatorami ankiety i fundatorami nagród są: Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa (SMS), Spółdzielnia Mieszkaniowa „Służew nad Dolinką” (SND), Służewski Dom Kultury (SDK). Czas trwania Konkursu: od 10 maja do 14 października 2018 r.
4. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizatorzy i osoby profesjonalnie zajmujące się historią Warszawy.
5. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie jedynie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych (patrz: Załącznik Nr 2).
6. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. Podanie nieprawdziwych lub nie-pełnych da-nych albo niepodanie ich w ogóle powoduje niedopuszczenie uczestnika do Konkursu bądź jego wykluczenie.
7. Przysyłając prace, uczestnik Konkursu zapewnia, że jest ich autorem oraz że przysługują mu pełne prawa autorskie osobiste i mająt-kowe do tekstu i/lub ilustracji/zdjęcia.
8. Nieudzielenie zgody w sposób określony w załączniku nr 2 przez opiekunów prawnych lub rodziców dziecka biorącego udział w Konkursie, a także sytuacja, w której okaże się, że uczestnik nie posiada praw autorskich osobistych i majątkowych do utworu – sta-nowią podstawę do wykluczenia uczestnika z Konkursu i wyboru nowych laureatów.
9. O ile na ilustracji znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając tę ilustrację zapewnia, że osoba ta wyraziła zgodę na nieod-płatną publikację tego wizerunku.
10. Prace konkursowe należy wysłać pocztą do 14 października 2018 r. na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Służew nad Dolinką” (02-736 War-szawa, ul. Mozarta 1) z dopiskiem: Konkurs, lub pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub osobiście, składając w kancelarii Spółdzielni przy ul. Mozarta 1. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani przez Organizatorów o terminie i miejscu pu-blicznego ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.
11. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem organizatorom zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowa-nie. Prace mogą być publikowane w całości lub części.
12. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie zgłoszenia konkursowego zamieszczonego poniżej.
13. Wyboru laureatów konkursu i przyznania nagród dokonuje Jury powołane przez Organizatorów.
14. Złożenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określa-jącym zasady Konkursu. Ewentualne spory odnoszące się do Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatorów, których decyzje będą wiążące i ostateczne.

 

Pobierz regulamin wraz ze zgłoszeniem

 

Obserwuj nas na portalu Instragram @sluzewskidomkultury